1. De school

Er bestaat al katholiek onderwijs in Nederhorst den Berg sinds 1878. Toen in 1920 de gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs bij wet geregeld werd, zag men mogelijkheden voor een nieuw, modern schoolgebouw. 

Aan de Dammerweg, vlak naast de kerk, werd in 1922 de eerste steen gelegd. In 1936 namen de Zusters van de Voorzienigheid hun intrek in het zusterhuis naast de school en in 1959 werd (weer daarnaast) de Pius X kleuterschool in gebruik genomen. In 1975 werd het inmiddels 50-jarige gebouw van de Jozefschool gesloopt en binnen een jaar was de nieuwe school in gebruik. Nog voor de Wet op het Basisonderwijs (1985) van kracht werd was een kleuterafdeling aangebouwd. Hierdoor kon de integratie vrij soepel gestalte krijgen. 

De Jozefschool is een school op katholieke grondslag en werkt vanuit de visie dat wij voor alle betrokkenen een veilige plek willen bieden, waar iedereen zich thuis voelt. 

Het bestuur 

Saskia Makker (voorzitter), Bart van den Haak 

Directie 

De directeur van de school is Judith van Thiel. 

Het team 


Daniëlle Bolt
Fanou Brand
Kylie den Broeder

Nathalie Coster
Mandy van Dijk 
Daphne van Gelder
Agnes Gootjes
Astrid de Graaf 
Anke Herber
Mieke Hölscher
Joseth van Marle
Nicole Mentink 
Nynke van der Ploeg
Esther Schaper

Jolien Snel
Irene Strik 
Yvonne Vermeren van Klaveren
Karin van Wijk 

Onderwijs ondersteunend 

Intern begeleider: Daniëlle Bolt 
Coördinator leerlingzaken: Ellen Zemmelink 
Onderwijsassistent: Atie Kerkhoven
Administratief medewerker: Marianne Vos 
Bewegingsonderwijs: Anke Herber 
Native Speaker Engels: Katie Davies 
Muziek: Thamar Baars 

Expertise coördinatoren 

Coördinator Engels: Karin van Wijk 
Coördinator Rekenen: Mieke Hölscher 
Coördinator Taal: Astrid de Graaf 
Coördinator ICT: Mandy van Dijk 
Coördinator Bewegen: Anke Herber 
Coördinator WRM/Formatief evalueren: Daniëlle Bolt 
Leaders for Learning: Astrid de Graaf en Joseth van Marle 

2. Onderwijs

Missie 

Het is ons doel een leergemeenschap op te bouwen en te onderhouden door gepassioneerde en betrokken leerlingen te ontwikkelen die hun leven lang willen blijven leren. De basis van dit leren ligt bij de persoonlijke doelen van ons IPC-onderwijs. 
Op de Jozefschool helpen wij kinderen zich te ontwikkelen tot communicatief sterke personen die goed kunnen samenwerken. Onze leerlingen worden gestimuleerd om met respect en integriteit de wereld te benaderen en daarnaar te handelen. Een onderzoekende & nieuwsgierige open houding is daarbij van groot belang alsook het hebben van doorzettingsvermogen en veerkracht. 
Met het oog op de wereld van morgen werken we op de Jozefschool samen met onze ouders aan de ontwikkeling van onze kinderen, opdat zij straks allemaal “weten wat ze moeten doen, als ze eigenlijk niet goed weten wat ze moeten doen.” “Van Berger tot wereldburger!” 

Visie op leren 

Leren en samenzijn op de Jozefschool betekent dat we met elkaar door ontdekken, onderzoeken, doorzetten én het gebruiken van onze kennis, vaardigheden en inzichten ons zelf ontwikkelen tot wereldburgers van morgen. 

Onze waarden 

Veiligheid en vertrouwen: 

Wat er echt toe doet is dat de kinderen zich fijn voelen op de Jozefschool. De school is een plaats waar je kunt oefenen voor het ‘echte leven’. Daarom is de sociale ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Niet alleen als individu, maar juist ook als groep. Samenwerken, samenleven, samen leren; Met en voor elkaar! Veiligheid en vertrouwen zijn de belangrijkste basisvoorwaarden om tot leren te komen. Deze zien wij ook terug in ons onderwijs naar onderwijsbehoeften. Kinderen moeten de veiligheid en het vertrouwen voelen om fouten te mogen maken. Fouten durven maken en kunnen aangeven wat je nodig hebt, is bijzonder belangrijk voor het leerproces. 

Eigentijds: 

Wij bieden Engels aan vanaf groep 1. Als ambitie stellen we dat we 15% Engels geven. Wij zijn ons nu aan het ontwikkelen in het geven van les in het Engels in plaats van Engelse les geven. 

Creatieve technologie speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie. In elke groep wordt gewerkt met een digitaal schoolbord. Ook de kinderen werken regelmatig aan ICT vaardigheden. ICT (Digiborden, iPads, Chromebooks) wordt ingezet als ondersteuning en verbreding van de lesstof. In de bovenbouw leren de kinderen ook ICT-vaardigheden. In de groepen 5 t/m 8 wordt op de laptops gewerkt met GYNZY. Deze verwerkingssoftware biedt de leerlingen een adaptieve leeromgeving. Binnen deze omgeving kunnen zij op hun eigen niveau werken aan oefen-opgaven terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit aan bij de reeds aanwezige lesmethodes én bij persoonlijke leerroutes. 

Het voorbereiden op de toekomst doen we niet alleen door het aanleren van kennis en vaardigheden. Naast het activiteitgericht werken is ook de persoonlijke ontwikkeling van groot belang. Wij geven vorm aan doelgericht werken door middel van het International Primary Curriculum (IPC). Hierbij stellen we de vraag: “Wat heb jij nodig om tot leren te komen.” Door het geven van de juiste feedback en het voeren van gesprekken met de kinderen over persoonlijk handelen en het aanbieden van de goede kennis en vaardigheden leren we de kinderen planmatig en zelfstandig problemen op te lossen. 

Structuur: 

Onze school heeft het traditionele, klassikale ‘leerstofjaarklassensysteem’. Het leerstofjaarklassensysteem houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd hetzelfde onderwijs krijgen. In de groepen wordt formatief gewerkt. Wat is formatief handelen? Alle activiteiten die leerling en leraar uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & William, 1998). Dit houdt in dat we dagelijks bezig zijn stil te staan bij het onderwijs dat gegeven wordt. Dit nadrukkelijk in samenwerking met de leerlingen. Vanuit duidelijk gecommuniceerde leerdoelen evalueren we doorlopend met de kinderen of de doelen behaald zijn of nog niet. Op deze manier wordt er automatisch gedifferentieerd gewerkt. Het draait allemaal om denken vanuit leerdoelen en daarnaar handelen in het werken met leerlingen. Op deze manier komen we zoveel mogelijk toe aan de behoeftes van de kinderen. 

Persoonlijkheidsontwikkeling: 

Wij willen zowel de cognitieve kwaliteiten als creatieve kwaliteiten van de kinderen optimaal ontwikkelen. Daarnaast is een goede werkhouding belangrijk. Zelfstandigheid is een onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling. We leren de kinderen planmatig en zelfstandig problemen op te lossen. Dit begint al in groep 1 met het maken van keuzes betreffende werk en zet zich voort tot en met groep 8, waarbij de kinderen over een langere termijn moeten kunnen plannen. Binnen IPC werken de kinderen ook aan de persoonlijke doelen. 

Aansluiten bij onderwijsbehoeften: 

Op de Jozefschool neemt formatieve evaluatie een belangrijke plaats in. Formatief evalueren is gericht op successen en ontwikkeling van iedere lerende, in vergelijking met zijn eerder behaalde prestaties. 

Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten. Formatief evalueren is daarom de tegenhanger van summatief evalueren. Bij summatief evalueren geef je een cijfer of een waarde aan een product. Bij formatief evalueren ben je gericht op de ontwikkeling en het proces: wat is en gaat al goed en hoe kun je het nog beter maken? 

Formatief evalueren heeft betrekking op de manier waarop je leerlingen vooruithelpt in hun leerproces: onder andere door feedback te geven, door vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en door aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruitziet. 

Formatief evalueren is altijd relevant, ongeacht de leeftijd van een leerling, de eisen van het curriculum, het vak, de onderwijssituatie of de toetsregelingen. Dat komt omdat formatief evalueren zich concentreert op het enige wat er echt toe doet: de ontwikkeling en groei van de leerling; de leerling in zijn kracht zetten. 

Het lerende kind 

Op de Jozefschool staat het LEREN van onze leerlingen centraal. Wij streven er met het team van de Jozefschool naar het leren van onze leerlingen zichtbaar te maken. Voor ons, maar juist ook voor de leerlingen zelf. 

Een leerling die zichtbaar leert is een leerling die: 

 • Eigen leraar kan zijn;
 • Kan verwoorden wat hij/zij leert en waarom;
 • Kan vertellen over hoe hij/zij leert en welke strategieën hij/zij toepast om te leren;
 • De volgende leerstappen kan omschrijven;
 • Die zelfregulerende strategieën gebruikt;
 • Die beoordelingsbekwaam is (hij begrijpt de evaluatie-tools die worden gebruikt en wat de resultaten betekenen en kan deze zelf beoordelen);
 • Die zoekt, flexibel is en uitdagingen verwelkomt;
 • Die meesterschapsdoelstellingen kan opstellen;
 • Die vragen stelt;
 • Die fouten ziet als kansen en durft te zeggen dat hij/zij het niet weet en/ of hulp nodig heeft;
 • Die positief het leerproces van de leeftijdsgenoten ondersteunt;
 • Die weet wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen;
 • Die actief om feedback vraagt;
 • Die metacognitieve vaardigheden bezit en hierover kan praten (systematische planning, geheugen, abstract denken, kritisch denken, problemen oplossen). 

De leerlingen op de Jozefschool: 

 • Worden gestimuleerd te weten wat leren voor hen inhoudt; ze kunnen daarbij hun volgende leerstappen plannen met een leraar of medeleerling. Ze hebben met andere woorden hoge verwachtingen van zichzelf;
 • Zijn actief in hun eigen leren. Zij weten dat het belangrijk is om te weten wat je moet doen, ook als je niet weet wat je moet doen;
 • Begrijpen welke beoordelingen gebruikt worden en wat de resultaten van de beoordelingen beteken;
 • Kennen en begrijpen de leerdoelen van elke les;
 • Gebruiken de succescriteria om te beoordelen of ze hun leerdoelen hebben gehaald;
 • Kunnen aan de hand van de succescriteria hun klasgenoten evalueren en feedback geven aan elkaar gebaseerd op deze criteria;
 • Kunnen “Smarter” doelen formuleren en hun eigen voortuitgang kunnen monitoren;
 • Kunnen de volgende vragen beantwoorden: Waar ga ik heen? Hoe sta ik ervoor? Wat is de volgende stap;
 • Zijn in staat om hun vooruitgang te monitoren door gebruik te maken van rubrics en/of voorbeelden. 

Speerpunten 

Tweetaligheid 

Het leren van een tweede taal op jonge leeftijd gaat spelenderwijs; leerlingen vinden het vooral erg leuk en pakken het heel snel op. Beheersing van een tweede taal geeft leerlingen toegang tot andere culturen en verbreedt hun horizon. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen die op jonge leeftijd een tweede taal leren een hoger eindniveau halen zonder dat dat ten koste gaat van het Nederlands. 

We geven op school les in het Engels, in plaats van Engelse les. Deze vorm heet integrated learning: kinderen kennis laten maken met Engels d.m.v. luisteren, spreken, ontdekkend leren en creativiteit. Engels en internationalisering is nadrukkelijk in ons onderwijs aanwezig. 

Onze doelstelling is dat kinderen in het Engels durven te communiceren. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engels volgens de ‘Key concepts in language development’.
De ‘principles of immersion’ die we daarbij hanteren zijn:

 • Young learners communicating;
 • Rich modeling;
 • Realistic expectations;
 • Recasting & reapeating and a language rich environment.

Dit is uitgewerkt in de volgende cirkel:

schermafbeelding-2022-06-28-125003-cirkel-jozefschool.png

In elke groep staat een leerkracht die het Early English Teachers Program (ETTP) heeft gevolgd. Wij werken met een curriculum (leerplan) Engels voor de groepen 1 t/m 8. 

Een keer per week komt er een native speaker op school. Zij heeft vooral een coachende taak waarbij het team ondersteund wordt. Naast een lesgevende taak heeft zij een ondersteunde taak voor het team. 

Een van de leerkrachten heeft de taak van coördinator Tweetaligheid. 

ICT 

ICT zetten wij zoveel mogelijk geïntegreerd in binnen ons onderwijsprogramma. Elk groepslokaal beschikt over een modern digitaal schoolbord. Daarnaast zijn er computers voor de leerlingen, Chromebooks en iPads in de groep en in de hal. 

We werken met methodische (webbased) software en adaptieve aanvullende programma’s. In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met GYNZY. 

What really matters 

Vraag aan mensen wat er echt toe doet en het antwoord is vaak een cliché: ‘Gezondheid’. Zo denken wij er ook over op de Jozefschool. Wij vinden gezondheid de basisvoorwaarde voor een goede ontwikkeling. Daarom maken wij daarvan ons speerpunt: “Gezondheid in lichaam en geest”. 

Op de Jozefschool benaderen we 3 aspecten van gezondheid: 

 • Gezond in beweging
 • Gezond in voeding
 • Gezond in geest. 

Hoe vertalen we dat naar onze dagelijkse onderwijspraktijk? 

Gezond in beweging 

Elke week krijgen alle kinderen 2 keer in de week gymles. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen gym van een vakdocent bewegingsonderwijs. Op school hebben we voor de kleinsten een eigen gymzaal. Vanaf groep 3 gaan de kinderen ook naar sporthal ‘De Blijk’. 

Naast de gymlessen spelen we iedere dag buiten op ons uitdagende en bewegingsstimulerende schoolplein. Er zijn op ons schoolplein diverse sportvelden 

te gebruiken. We hebben een Freeplayerveld waarop leerlingen onder andere kunnen basketballen, volleyballen, tennissen en trefballen. Ook hebben we een kunstgrasveld om te voetballen, een kunstgras courtveld voor diverse sporten en een atletiekbaan. Daarnaast hebben we nog duikelrekken, tafeltennistafels, klimtoestellen en veel materialen om het bewegen te stimuleren, zoals waveboards en ropes voor rope skipping. 

Elk jaar hebben we een schoolbrede sportdag, waarbij de nadruk ligt op samenwerking en spel. Ook doen we mee met diverse sportieve activiteiten zoals schoolvoetbal, schoolhandbal, schoolvolleybal en schoolschaatsen. 

Om al deze sportieve activiteiten in goede banen te leiden hebben we een bewegingscoördinator (Anke). Zij initieert, coördineert en is medeverantwoordelijk voor het schoolbeleid rond dit thema. Daarnaast is zij motorisch remedial teacher (MRT-er) waardoor zij een kritische kijk op de kinderen heeft qua motorische ontwikkeling. Wij zijn van mening dat de motorische ontwikkeling een belangrijke factor is in de gehele ontwikkeling van een kind. 

Gezond in voeding 

Gezond in voeding is een belangrijke voorwaarde voor gezondheid. Op school hebben wij een beperkte invloed op de voeding van kinderen. Wij stimuleren een gezonde voeding op school. Dit doen wij door in verschillende lessen te praten over gezonde voeding. Tijdens het 10 uurtje en de lunch eten de leerkrachten samen met de kinderen. Uiteraard hebben de leerkrachten een voorbeeldfunctie als het gaat om gezond eten. 

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze vaste ‘gruitdagen’. Op deze dagen vragen wij de kinderen als 10 uurtje een stukje groente of fruit mee te nemen. 

Gezond in geest 

Gezond in geest vinden wij ook erg belangrijk. Op school moet er een goede balans zijn tussen cognitieve vakken (rekenen, taal, spelling), zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) en creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek). De leeropbrengsten voor de cognitieve vakken zijn al jaren hoog.

Daarnaast zijn wij een IPC-school. Het IPC is een internationaal curriculum dat diverse thema’s aanbiedt. De ontwikkeling van kinderen wordt op een andere manier aangesproken dan bij cognitieve vakken, waardoor kinderen op een andere manier hun talenten kunnen tonen. Voor meer informatie over IPC verwijs ik u graag naar de pagina hierover op onze website. 
Wij proberen een veilig schoolklimaat te bieden door veel aandacht te besteden aan de sfeer op school. Veiligheid vormt de basis van ons onderwijs. 

De kinderen kennen elkaar en willen elkaar helpen. Vanuit de Kanjertraining bieden we de kinderen lessen waardoor ze leren te kijken naar gedrag van zichzelf en anderen. Het is mooi om te ervaren dat kinderen er voor elkaar zijn. Ieder schooljaar worden er 2 keer per jaar leerlingvragenlijsten, sociale veiligheidslijsten en een sociogram ingevuld door de leerlingen. Het team toetst op deze manier periodiek hoe het gesteld is met de sociale veiligheid op school. Bij opvallendheden wordt er direct gezicht naar passende oplossingen. 
Een van de leerkrachten heeft de taak van WRM-coördinator. 
Een van de leerkrachten heeft de taak van bewegingscoördinator. 

International Primary Curriculum (IPC) 

Met ingang van schooljaar 2015-2016 werkt de Jozefschool in Nederhorst den Berg met het International Primary Curriculum (IPC). 

Het IPC is een inspirerend en vooruitstrevend curriculum voor de zaaken creatieve vakken in het basisonderwijs waarbij effectief leren leren centraal staat en leerkrachten zelf de regie over hun onderwijs voeren. Het IPC is ooit in opdracht van Shell ontwikkeld en kent zowel een Engelse als Nederlandse variant met een routing die dekkend is voor de Nederlandse kerndoelen. Internationalisering is een thema dat overal in de units van het IPC is verwerkt. 

In het IPC staat het leren van de leerling centraal. Dit heeft grote consequenties voor de rol van de leerkracht. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van leerlingen bij de inhoud en de vormgeving van het leren. In de rol van de leerkracht zal de nadruk komen te liggen op het regisseren van het leren in plaats van het klassikaal doceren. De Jozefschool wordt vanuit het ATI ondersteund door een bovenschoolse IPC coördinator. 

Internationaal 

Het IPC onderwijs bestaat uit diverse thema’s als ‘huis en thuis’, ‘de missie naar Mars’, ‘jong en oud’ of ‘een dorp bouwen’. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, ICT en bewegingsonderwijs. Daarnaast richten zij zich op internationalisering. 

Doordat de kinderen verbanden leggen tussen de vakgebieden beklijft hetgeen zij leren beter. Daarnaast krijgen zij meer zicht op de wereld om hen heen. 

Bij bijvoorbeeld het thema ‘het regenwoud’ wordt aandacht besteed aan de vakgebieden aardrijkskunde (waar vind je regenwouden op de wereld en waarom juist daar), natuur (welke lagen zijn er in een oerwoud, welke dieren leven in het oerwoud), kunst en muziek (maskers maken en bekijken van volken die in het oerwoud leven, luisteren naar muziek en zelf muziek maken). Door waar mogelijk mensen binnen de klas uit te nodigen om te vertellen over hun werk, hobby of talent en het maken van diverse uitstapjes proberen wij de buitenwereld binnen de school te halen. Hierdoor komen de thema’s voor de kinderen meer tot leven. 

Vaste structuur 

Het IPC onderwijs werkt met thema’s (units). Er zijn units voor leerlingen van groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Iedere unit is opgebouwd uit dezelfde, vaste componenten. 

 • Een IPC unit begint altijd met een startpunt. In deze fase worden de kinderen enthousiast gemaakt voor een thema.
 • Vervolgens vindt de kennisoogst plaats. Dan wordt gekeken wat de kinderen al over het thema weten en wat ze graag willen leren.
 • Tijdens de uitleg van het thema wordt door de leerkracht verteld wat de kinderen tijdens de IPC lessen gaan leren.
 • Aan het begin van iedere les wordt benoemd wat het leerdoel van de les is. Zo weten de kinderen wat zij die les gaan leren. De lessen bestaan uit onderzoeksen verwerkingsactiviteiten.
 • Bij de afsluiting van een thema kunnen de kinderen aan anderen laten zien wat zij hebben geleerd, bijvoorbeeld door een tentoonstelling of presentaties. Doel hiervan is dat de kinderen zich meer bewust worden van hetgeen ze tijdens een unit hebben geleerd. 

Twee leerkrachten hebben de taak van ‘leader for learning’ (IPC-coördinator). 

Onderwijsorganisatie 

Het team 

Op onze school werken naast de directeur, een aantal groepsleerkrachten, een intern begeleider (ib’er), een onderwijsassistente, twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, een native speaker Engels, een muziekdocent, een coördinator leerlingzaken en een administratief medewerker. 

Leerkrachten 

Op onze school hanteren we het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten. Aan de groepsleerkrachten vertrouwt u uw kind toe. In een goede sfeer werken zij onder andere aan de overdracht van kennis en vaardigheden. Zij werken op basis van samenwerking en overleg. Mede op deze wijze willen we de continuïteit van het leerproces waarborgen. 

Indien er sprake is van een duobaan, zijn beide leerkrachten verantwoordelijk voor de groep. 

De groepsleerkracht zorgt ervoor, door het organiseren van kernactiviteiten, dat de beoogde ontwikkelingsen leerprocessen inderdaad tot stand komen. Onze native speaker verzorgt Engelse les in verschillende groepen. Zij ondersteunt de leerkrachten ook bij het uitvoeren van het Early English Teachers Program, waardoor in elke groep het lesgeven in het Engels wordt aangeboden. 

Intern begeleider 

Onze intern begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem en bekijkt analyses van de afgenomen toetsen, geeft adviezen ter verbetering, helpt leerkrachten bij het interpreteren van de toetsen, voert indien nodig aanvullend onderzoek of observatie uit, voert (alleen of samen met de leerkracht) gesprekken met ouders van leerlingen die extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben en heeft contacten met o.a. GGD, logopedist en Commissie Leerlingenzorg. De intern begeleider helpt bij het opstellen en uitvoeren van lesprogramma’s voor leerlingen die extra, of andere, onderwijsbehoeften nodig hebben. 

Coördinatoren 

Binnen ons team hebben enkele collega’s speciale (onderwijs)taken, expertise coördinatoren. Coördinatoren zijn specialisten op hun gebied en hebben een kartrekkers rol. Op de Jozefschool hebben we coördinatoren voor: rekenen, taal, tweetaligheid, IPC, ICT (creatieve technologie.n), bewegen, onderbouw, bovenbouw en ‘What Really Matters’. 

Coördinator Leerlingzaken 

De stichting heeft een coördinator leerlingzaken in dienst. Deze is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/ of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de intern begeleider worden leerlingen naar de coördinator leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerlingoverleg (MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. De coördinator leerlingzaken is een halve dag per week op school. 

Onderwijs ondersteunend personeel 

De onderwijsassistente ondersteunt de leerkrachten bij allerhande werkzaamheden binnen de groep. De administratief medewerker ondersteunt de directie en het team op administratief gebied. 

Stagiaires 

Met regelmaat worden studenten van de hogescholen (Pabo) en andere onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld ROC, opleiding onderwijsassistent) in de gelegenheid gesteld om tijdens stageperiodes praktijkervaring op te doen bij de Jozefschool. Het verzoek om hieraan mee te doen wordt jaarlijks besproken in het team en, afhankelijk van de wederzijdse mogelijkheden, ingewilligd. Leraren in opleiding en/of stagiaires geven in de groep een aantal lessen aan de kinderen zodat zij praktijkervaring opdoen. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk. 

De groepen 

Groepsgrootte 

We streven ernaar het aantal leerlingen per groep niet hoger te laten zijn dan 30. In bijzondere situaties kan het voorkomen dat, bijvoorbeeld door het doubleren, het versneld doorstromen van een leerling of het samenvoegen van twee groepen, noodgedwongen moet worden afgeweken van dit aantal. 

Bouwen 

De groepen 1 t/m 4 vormen samen de onderbouw, de groepen 5 t/m 8 vormen de bovenbouw. De leerkrachten uit de betreffende bouwgroepen werken 

samen aan de ontwikkeling van de school. Van beide bouwgroepen coördineert één van de leerkrachten dit overleg. 

Groepen 1 en 2 

Kleuters leren spelenderwijs de wereld ontdekken. Het onderwijs sluit hierbij aan. De leerkrachten in de kleutergroepen kiezen onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Zij gebruiken de doelen uit en het planningsaanbod van Mijn Kleutergroep in combinatie met het IPC. 

In de thema’s wordt een krachtige leeromgeving neergezet die voor alle leerlingen uitdagingen bevat. Het voorbereiden op lezen en rekenen kan plaatsvinden door het aanbieden van ontwikkelingsmaterialen, maar ook door het handelen met diverse materialen. Voor de kinderen zijn het spelactiviteiten; wij hebben daar een bedoeling mee. 

Door kinderen te observeren in hun ‘spel’ komen we erachter wat het ontwikkelingsniveau is. We bieden ze dan het volgende stapje in hun ontwikkeling aan. Een aantal keren wordt met objectieve toetsen gewerkt om een, met landelijke cijfers vergelijkbare, meting te doen. 

Een groot deel van de ontwikkeling vindt plaats door spel, al dan niet geleid door de leerkrachten. Ook hier zien we een aantal deelgebieden, zoals de motorische ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het doorzettingsvermogen en de creativiteit, in de praktijk terugkomen. Kan een kind delen, geeft een kind snel op of zet het door, vindt het zelf een oplossing voor de dingen die het tegenkomt, allemaal kenmerken van het kind die we gebruiken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerstijl van het kind. Werkend op deze wijze bouwen we aan de totaalontwikkeling van de leerling, een totaal dat een sterke persoonlijkheid moet opleveren. Sterk genoeg om met zelfvertrouwen aan de volgende stappen in de school te beginnen. 

Groepen 3 tot en met 8 

Binnen ons leerstofjaarklassensysteem benaderen we een groep tijdens de instructie doorgaans klassikaal. Nieuwe leerstof wordt in principe aan alle leerlingen op hetzelfde moment aangeboden. 

Er zijn leerlingen die na deze uitleg zelfstandig verder kunnen werken. De 

leerkracht houdt dan nog een kleinere groep leerlingen over die stapsgewijs de nieuwe stof gaat oefenen. Door dit ‘Directe Instructiemodel’ toe te passen werken de kinderen binnen een bepaald onderdeel van de leerstof, alleen of in groepjes, op een verschillend niveau. 

De leerkracht biedt hulp aan kinderen die verlengde, verkorte, verdiepende instructie nodig hebben. Via de toetsen binnen de methodes wordt gevolgd of leerlingen de leerstof op (meer dan) voldoende niveau blijven volgen. Doorgaans worden verwerkingsopdrachten uit de methode gebruikt om differentiatie mogelijk te maken. 

Zowel voor kinderen die wat extra mogelijkheden hebben als voor kinderen met een achterstand in het leerproces is er aangepaste lesstof beschikbaar. Zelfstandig leren vinden wij belangrijk. Dit doen we door gebruik te maken van weektaken. We leren kinderen plannen, organiseren, keuzes maken en samen/alleen werken. 

Op het weektaakformulier staat wat er de komende week van de leerling verwacht wordt. Het werk dat hierop staat kan per leerling verschillen, maar voor alle leerlingen geldt dat ze, tot op zekere hoogte, vrij zijn om hun werk te plannen. Uitgangspunt is dat de weektaak voor iedere leerling binnen een week af te maken is. 

Vakgebieden 

Levensbeschouwelijke vorming 

Op het gebied van levensbeschouwelijke vorming maken we gebruik van de methode ‘Trefwoord’. Aan de hand van actuele thema’s wordt er gewerkt omtrent levensbeschouwelijke onderwerpen. Dit kan zijn in de vorm van een gesprek, een gedicht of lied, een verhaal of een rollenspel. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Onze leerkrachten hebben een licentie voor het geven van Kanjertraining in de klas. 

Met de Kanjertraining willen we de volgende doelen bereiken: 

 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
 • Leerlingen voelen zich veilig.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
 • De groepsleerkracht wordt gerespecteerd. 

We beginnen het schooljaar met twee weken intensief werken aan de De Kanjertraining. Dit noemen we de zogenaamde startweken. Deze startweken bevatten een aantal basiselementen zodat er een duidelijk fundament wordt gelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen. Aan bod komen o.a. kennismakingspellen, de smileyposter, uitleg van de petten, vertrouwensoefeningen en klasafspraken. 

Na deze start zijn de Kanjerlessen is wekelijks in het rooster opgenomen, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Indien gewenst kan de leerkracht hiervan afwijken en in de groep frequenter aandacht aan de sociaal-emotionele vorming geven. Na de Kerstvakantie volgen er wederom 2 intensieve “Kanjerweken”. 

Afspraken 

Onder pesten verstaan we het voortdurend plagen van kinderen op een dusdanige wijze dat dit door de slachtoffers als bedreigend wordt ervaren. 

Leerlingen kunnen zich enkel optimaal ontplooien als er sprake is van een veilig schoolklimaat. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om ervoor te zorgen dat leerlingen veilig zijn op school. Pesten op school willen we voorkomen en, indien noodzakelijk, aanpakken. 

Door de hele school zijn er 5 afspraken die ons helpen pestgedrag te voorkomen: 

 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. Niemand speelt de baas
 4. Niemand lacht uit
 5. Niemand doet zielig 

Taal 

Taal is een belangrijk middel om met elkaar in contact te treden, zowel mondeling als schriftelijk. Het is een vorm van uiten die ons in staat stelt onze gedachten, ideeën, ervaringen, gevoelens en verlangens met elkaar uit te wisselen. Met taal kun je elkaar beïnvloeden en verrijken. Door de taal kunnen we ons verstaanbaar maken en ook anderen leren verstaan en begrijpen. Het taalonderwijs bestaat uit vier hoofdgebieden: luisteren, spreken, lezen en stellen. Deze hoofdgebieden staan steeds centraal in onze lessen. 

Lezen 

Aanvankelijk lezen 

In groep 3 beginnen we ‘echt’ met lezen. We werken met de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’ (maan, roos, vis). 

Voortgezet technisch lezen 

Het leesonderwijs wordt in de groepen 3 t/m 8 op verschillende wijzen aangepakt. Zoals: Veilig leren lezen; Ralfilezen; Connect lezen; Tutor lezen; ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. Met de methode ‘Estafette’ ontwikkelen we de techniek van het lezen verder. Het oefenen vindt plaats in niveaugroepen. Twee keer per jaar wordt, door middel van een toets, het leesniveau vastgesteld. 

Begrijpend lezen 

In deze tijd is het van belang om snel en goed informatie op te kunnen nemen en te verwerken. Daarom besteden wij een deel van ons leesonderwijs aan begrijpend en studerend lezen. Hiermee wordt in groep 4 gestart. Voor begrijpend lezen gebruiken we diverse inhoudelijke teksten, die aansluiten op het thema van IPC, om het begrijpend lezen aan te leren. Als aanvulling maken we ook gebruik van Nieuwsbegrip. 

Natuurlijk is lezen ook gewoon leuk. Regelmatig mogen de kinderen in een zelf gekozen boek in de klas lezen. De leerkracht leest vaak voor. 
De kinderen houden boekbesprekingen en maken elkaar enthousiast voor een bepaald boek. Ook stimuleren wij het lezen door diverse leesprojecten aan te bieden (bijv. zomerlezen, voorleeswedstrijd, Kinderboekenweek, familielezen). 

Rekenen 

Voor ons rekenonderwijs maken we gebruik van de methode ‘Wereld in Getallen’. Daarnaast gebruiken we aanvullend materiaal uit werkboeken en oefensoftware. 

Schrijven 

We leren de kinderen schrijven met de methode ‘Pennenstreken’. Als u met uw kind de schrijfletters wilt oefenen, wilt u dan de goede letters oefenen. Aanleren gaat goed, maar afleren… 
Een voorbeeld van de goede schrijfletters kunt u aan de groepsleerkracht vragen. 

Actief Burgerschap en Sociale Integratie 

Bij dit vaken vormingsgebied leren we kinderen dat ze opgroeien in een multiculturele samenleving en dat zij als actieve en sociale burgers een steentje bij kunnen dragen aan onze maatschappij. Tevens willen we onze leerlingen laten kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Dit vakgebied wordt geïntegreerd binnen IPC en levensbeschouwelijke vorming. 

Leerlingenraad 

De Jozefschool heeft een eigen leerlingenraad. De leerlingenraad maakt plannen en doet voorstellen aan team en directie om het klimaat op school fijn en veilig te houden. Twee leerkrachten begeleiden de leerlingenraad hierbij. Afgelopen jaren heeft de leerlingenraad onder andere het schoolplein een nieuw uiterlijk gegeven en rondleidingen verzorgd op de open dag. 

Zaakvakken en creatieve vakken 

Binnen het curriculum van IPC werken we aan diverse zaakvakken en creatieve vakken. We werken aan inhoudelijke doelen voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ict, kunstzinnige vorming, muziek, lichamelijke opvoeding en internationaal begrip. 

Verkeer 

Zolang uw kind klein is, brengt u het naar school. Als het wat ouder wordt, gaat het op een zeker moment zelfstandig. Iedereen heeft iedere dag met verkeer en dus de verkeersregels te maken. Omdat de verkeersregels steeds weer worden aangepast aan ons drukke verkeer gebruiken we ‘Stap vooruit’, ‘Op voeten en fietsen’ en de ‘Jeugdverkeerskrant’. Dit zijn, door Veilig Verkeer Nederland ontwikkelde, verkeersbladen voor het basisonderwijs die regelmatig verschijnen. Op deze manier blijft ons verkeersonderwijs altijd actueel. 

In de onderbouw wordt ‘Rondje verkeer’ gebruikt. 

Ook gebruiken we het schoolpleinpakket. Het schoolpleinpakket biedt een compleet en compact pakket praktijklessen verkeer voor alle groepen van de basisschool. De lessen zijn gericht op het oefenen van verkeersgedrag en het leren toepassen van verkeersregels: oversteken in diverse situaties, open afstappen van de fiets, linksen rechts afslaan, voorsorteren, voorrang verlenen, voorrang nemen. 

De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen. 

Bewegingsonderwijs 

Kinderen houden van bewegen. Hoe jonger het kind is des te groter is zijn/haar behoefte om te spelen en te ravotten. Wij proberen voor onze kleuters in deze behoefte te voorzien door hen dagelijks te laten spelen. Iedere dag spelen de kinderen buiten. Bij slecht weer wordt in onze eigen gymzaal gegymd. 

Daarnaast hebben de kleuters één gymles in de week van een vakleerkracht. Tijdens deze gymles hoeven de kinderen geen speciale kleding of schoenen aan. Wel wordt verwacht dat de kinderen op de dag dat zij gym hebben gemakkelijk zittende kleding aan hebben. Eventueel worden dikke truien, rokjes en maillots even uitgetrokken voor de gymles. 

Ook voor onze grotere kinderen is bewegen belangrijk. Naast het spelen vóór, tijdens en na schooltijd besteden we twee lesuren per week aan bewegingsonderwijs. De leerlingen krijgen één keer les van de vakleerkracht en één keer van de eigen groepsleerkracht. Groep 3 heeft zelfs twee keer per week gym van een vakdocent. 

Muziek 

Muziek heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Muziek wordt door de meeste kinderen leuk gevonden. En dat is mooi, want muziek luisteren en zeker muziek maken, is heel leerzaam. 

Kinderen leren van muziek luisteren heel goed ‘te luisteren’. En dit goed kunnen luisteren heeft een positief effect op de taalontwikkeling. 
Het samen muziek maken stimuleert de sociale ontwikkeling van kinderen. Om goed samen muziek te kunnen maken, moet je rekening met elkaar houden, letterlijk en figuurlijk goed op elkaar ingespeeld zijn en samen werken. Van muziek maken leren kinderen dus veel, Maar ook naar muziek luisteren heeft een positief effect op kinderen. 

Op de Jozefschool komt een keer in de week een vakdocent voor muziek. Het jaar door krijgen alle groepen les van deze vakdocent. 

3. Leerlingbegeleiding

Door observeren, toetsen en het verzamelen van gegevens uit diverse door leerlingen gemaakte oefeningen wordt door de groepsleerkrachten, samen met de intern begeleider (ib ’er) een overzicht gemaakt van de vorderingen van elk kind. Twee keer per schooljaar nemen we leerlingvolgsysteemtoetsen af (CITO) op de gebieden begrijpend lezen, woordenschat, rekenen, spelling, taal, technisch lezen en Engelse vaardigheid (groep 7 en 8). Indien nodig, met name bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, nemen we extra toetsen af. Soms blijkt het nodig om externe deskundigen in te huren. Onze scholenstichting beschikt over een zorgteam bestaande uit psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Zij ondersteunen ons en kunnen na doorverwijzing diverse onderzoeken verrichten om zo een volledig beeld van het kind te krijgen. 

De zorg voor de leerlingen vindt plaats op drie niveaus, namelijk: 

 • groepsniveau
 • schoolniveau
 • bovenschools niveau 

Groepsniveau 

De zorg op het groepsniveau is gebaseerd op: 

Observaties 

De groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2 gebruiken mijn Kleutergroep om de ontwikkeling van het kind te volgen, plannen en te evalueren. Daarnaast observeren de groepsleerkrachten van alle groepen hun leerlingen tijdens de instructie en verwerking van hun opdrachten. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij de kanjertraining.

Toetsen 

Methodegebonden zijn toetsen die afgenomen worden als een blok leerstof is afgerond. Na de afname weet de groepsleerkracht welke leerlingen extra instructie nodig hebben en welke leerlingen meer uitdaging aankunnen. 

Cito-toetsen 

Met deze toetsen kan de groepsleerkracht nagaan hoe de leerling scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Vanuit de observaties en toetsen wordt gekeken welke zorg de leerling nodig heeft. Om daarop zicht te krijgen wordt er per leerstofgebied een groepsplan opgesteld. 
Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de verlengde instructie en die op de Cito-toetsen een V scoren is er binnen en soms buiten de groep remedial teaching (RT) mogelijk. 
Voor deze leerlingen maakt de groepsleerkracht, in overleg met de ib ‘er, voor een bepaalde periode (6 – 8 weken) een handelingsplan. 

Na deze periode wordt geëvalueerd of de behandelde stof beheerst wordt. De ouders van de betreffende leerling worden bij de start en na de evaluatie schriftelijk van de stand van zaken op de hoogte gesteld. Wij verzoeken de ouders deze formulieren getekend bij de groepsleerkracht weer in te leveren. 

Schoolniveau 

Het welbevinden en de vorderingen van de leerlingen zijn niet alleen de zorg van de betreffende groepsleerkracht maar van het gehele team. Daarom worden er regelmatig leerlingbesprekingen gehouden waarin de groepsleerkracht alle leerlingen met de intern begeleider (ib ’er) bespreekt. 
Vanuit een leerlingbespreking of op aanvraag van de groepsleerkracht worden leerlingen ingebracht in zorgvergaderingen. Met het hele team wordt dan nagedacht welke zorg het best bij deze leerlingen past. 

Toetsen 

We bewaken de voortgang van ons onderwijs door ieder jaar een aantal toetsen af te nemen. Dat zijn in de eerste plaats toetsen die bij de methodes horen. Daarnaast maken we gebruik van methodeonafhankelijke toetsen, onder andere van Cito. De scores van de toetsen geven ons een beeld van ‘waar de leerling, de groep en de school staan’. Op basis van de scores kunnen we bepalen hoe de kwaliteit van ons onderwijs is en of we ons onderwijs moeten aanpassen. 

Eindtoets 

Aan het eind van groep 8 wordt de eindtoets “Route 8 afgenomen. Aan de hand van de uitslag kunnen wij de prestaties van de groep op het gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie vergelijken met andere scholen in Nederland. 

Rapportage 

Alle groepen ontvangen twee keer per jaar een rapport (in maart en in juni). Het rapport geeft een overzichtelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind.Hierbij zijn ook de grafieken toegevoegd met daarop de behaalde resultaten van de CITO-toetsen. Het tweede rapport van groep 8 wordt, onder begeleiding van de groepsleerkracht, door de leerlingen zelf geschreven. 

Oudergesprekken 

Er is het hele jaar door ruimte om met de leerkracht in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind. Na drie weken onderwijs in de nieuwe groep nodigen de leerkrachten u uit voor een startgesprek. In dit gesprek kunt u samen met de leerkracht elkaars verwachtingen bespreken. In november worden de ouders van alle leerlingen uitgenodigd voor een voortganggesprek. In maart worden alle ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Er zal worden gesproken over de leerresultaten van het kind, maar ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling. In groep 7 wordt ook de verwachte schoolontwikkeling voor uw kind besproken. Het derde oudergesprek, in juni, is op verzoek. Dit kan op verzoek van de leerkracht of de ouders zijn. 

In groep 5 t/m 8 worden bij alle gesprekken de leerling en ouder samen verwacht, het gaat immers om de ontwikkeling van de leerlingen. 

4. Praktische zaken

Aanmelding en toelating leerlingen 

U bent altijd welkom contact op te nemen met de school voor een rondleiding en meer informatie. Bezoek ook onze website: www.jozefschoolndb.nl. Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt krijgt u van de nieuwe leerkracht van uw kind een uitnodiging om een paar keer te komen wennen. De eerste dag na de vierde verjaardag van uw kind is hij/zij welkom. We gaan ervan uit dat uw kind alle dagdelen de school bezoekt en zindelijk is. Vanaf de vijfde verjaardag is een leerling leerplichtig. 

Zij-instromers 

Leerlingen die van een andere basisschool komen (‘zij-instromers’) worden, indien mogelijk en in overleg met de vorige basisschool, in de juiste groep geplaatst. Voorafgaand aan de toelating wordt bekeken of een kind in de groep past. Dit doen we door de leerling een dag(deel) mee te laten draaien. De groepsleerkracht en/of intern begeleider kan de toekomstige leerling observeren. Ook wordt contact gezocht met de school waarop de leerling op het moment van aanmelding zit. De vorige basisschool stuurt een onderwijskundig rapport naar ons op. Tussen moment van aanmelding/rondleiding/intakegesprek en toelating zit een periode van minimaal 3 weken. 

Schooltijden 

Op de Jozefschool werken wij met een continurooster. Een continurooster betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven eten. Tussen de middag hebben de kinderen een pauze van een half uur. Ze eten hun lunchpakket in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Daarna is er tijd om buiten te spelen. De onderbouw is zowel de woensdagals de vrijdagmiddag vrij, de bovenbouw is alleen op woensdagmiddag vrij. 

De schooltijden voor groep 1 t/m 4 zijn: 

maandag 8.30-14.30 
dinsdag 8.30-14.30 
woensdag 8.30-12.30 
donderdag 8.30-14.30 
vrijdag 8.30-12.30 

De schooltijden voor groep 5 t/m 8 zijn: 

maandag 8.30-14.30 
dinsdag 8.30-14.30 
woensdag 8.30-12.30 
donderdag 8.30-14.30 
vrijdag 8.30-14.30 

In- en uitgaan kleuters 

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. U neemt afscheid op het plein en na deze bel loopt uw kind zelf naar de groep . In de groep staat op tafel ontwikkelings-, constructiemateriaal of een werkje klaar. Dit werkje gaat uw kind doen. Voor sommige kinderen (of ouders) is afscheid nemen moeilijk. Een (kort) afscheidsritueel is goed (een laatste kus, ik zwaai nog even). Belangrijk is dat u duidelijk bent tijdens het afscheid nemen. Na schooltijd komen de kinderen gezamenlijk naar buiten. De kinderen blijven bij de leerkracht tot ze u (of de opvang) op het schoolplein zien. 

Binnenkomst groep 3 t/m 8 

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. Kinderen kunnen dan zelf naar binnen. De leraren zijn dan in de groep aanwezig en ontvangen de leerlingen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en begint de schooldag.  

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie ma 17-10-2022 t/m vr 21-10-2022
Kerstvakantie ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023
Goede Vrijdag vr 07-04-2023
Pasen zo 09-04-2023 t/m ma 10-04-2023
Meivakantie ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023
Hemelvaart do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023
Pinksteren zo 28-05-2023 t/m ma 29-05-2023
Zomervakantie ma 24-07-2023 t/m vr 01-09-2023
Studiedagen 24-01-2023, ....

Activiteiten 

Het aanbod voor extra activiteiten is groot. Ons basisdoel is om de leerlingen te onderwijzen. Om de rust en structuur te bewaken hebben we een activiteitenbeleid. Aan het begin van elk cursusjaar stellen we de activiteiten voor het komende schooljaar vast. Hierbij gaan we altijd uit van onze visie en dus wat er in ons onderwijssysteem past. 

Vieringen 

Vier keer per jaar hebben we een gezamenlijke viering in de kerk, waarbij de pastor ons voorgaat. Bij deze openings-, kerst-, pasen eindviering bent u ook welkom in de kerk. We vragen u dan om aan de zijkanten of achterin te zitten, zodat u niet voor andere kinderen zit. Ook kleinere broertjes en/of zusjes zijn welkom. Wilt u er dan wel zorg voor dragen dat ze rustig zijn en de viering niet verstoren. Daarnaast besteden we aandacht aan een aantal katholieke feesten. U kunt hierbij denken aan Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Sint Jozefdag en Pasen. 

Maandviering 

De maandelijkse viering wordt verzorgd door de leerlingen. Aanvullend hebben we een aantal keren per jaar een opening bij het podium. Bijvoorbeeld bij schoolbrede projecten. De leerkrachten verzorgen dan de opening. 

Schoolfeest 

Elk schooljaar organiseren wij een schoolfeest. Het ene jaar voor alle leerlingen en hun ouders, het andere jaar voor alle leerlingen. In de even schooljaren is het schoolfeest met ouders en in de oneven schooljaren zal het schoolfeest alleen voor de leerlingen zijn. 

Sporttoernooien 

Minimaal één keer per jaar organiseert de school een sportdag voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Deze wordt gehouden op de sportvelden van VV Nederhorst. Tijdens de sportdag wordt hulp van ouders gevraagd om groepjes kinderen te begeleiden. 

De jongens en meisjes van groep 8 doen mee aan het KNVB-schoolvoetbaltoernooi en het bekertoernooi van VV Nederhorst. Het schoolhandbaltoernooi, het schoolvolleybaltoernooi, schaatsen en schooltennis zijn sportactiviteiten waar de Jozefschool ook aan meedoet. 

Daarnaast nemen wij deel aan het traditionele schaaktoernooi. Het schaaktoernooi vindt plaats op één van de deelnemende scholen in de gemeente Wijdemeren. 

Schoolkamp 

Groep 8 sluit de basisschoolperiode af met een kamp, gevolgd door een afscheidsmusical. Ter financiering van het schoolkamp wordt een financiële bijdrage gevraagd (rond de € 70). 

Buitenschoolse activiteiten 

Alle groepen hebben verschillende excursies/buitenschoolse activiteiten die aansluiten bij ons IPC onderwijs. U kunt hierbij denken aan het Anne Frankhuis, het Binnenhof, Natuurmonumenten, een speeltuin, een kasteel, een boerderij, etc. 

Jarige kinderen 

Een jarig kind mag op school trakteren. Hopelijk houdt u het verstandig en eenvoudig. Wilt u van tevoren even contact opnemen met de groepsleerkracht? Deze kan u informeren of er eventueel kinderen zijn die een dieet volgen. Een jarige mag ook de klassen rond om de leerkrachten te trakteren. Als u uitnodigingen uitdeelt voor een kinderpartijtje, wilt u dat dan niet op school doen. Het is ontzettend sneu voor kinderen die (bijna) nooit uitgenodigd worden als zij hiermee op school geconfronteerd worden. 

Pauzehapje en drinken 

‘s Morgens drinken we iets in de klas en eten er een kleine gezonde koek bij of fruit/ groente. In het kader van gezond eten, nemen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag als pauzehapje (een stukje) fruit of groente mee. 

Schoolplein 

We zijn erg trots op ons mooie schoolplein. In de kleine pauze spelen de kinderen van groep 3 en 4 op het achterplein en de kinderen van groep 5 t/m 8 op het voorplein. In de grote pauze mogen de kinderen kiezen waar ze spelen. Uit veiligheidsoverweging spelen de kleuters allemaal op het achterplein. We hebben een aantal afspraken gemaakt voor het gebruik van het schoolplein. 
Wij vinden het prettig als kinderen ook van ons mooie schoolplein kunnen genieten na schooltijd. Wel verzoeken we u en de kinderen zich ook buiten schooltijd te houden aan de regels in ‘onze tuin’.
Wij zien graag dat u ons helpt door uw eigen kind te corrigeren als dat nodig is. 

 • Op het schoolplein wordt gelopen met de fiets aan de hand.
 • Het voetvalveld is toegankelijk tot het hek op slot zit. Dit is als de laatste leerkracht weg gaat of eerder als we overlast ervaren.
 • Het achterplein is geen vrije speelplek buiten schooltijden.
 • De hekken en tafeltennistafel zijn niet om op te klimmen en staan.
 • Denk aan de beplanting, onze tuinen zijn niet om in te spelen (u mag uw eigen kind hier op corrigeren).
 • Alleen in noodgevallen (en dat is geen toiletbezoek of bal pakken) mogen kinderen de school weer in.
 • Op ons schoolplein is cameratoezicht aanwezig om vandalisme buiten schooltijd tegen te gaan.
 • Ons schoolplein is rookvrij. 

De Jozefschool houdt buiten schooltijd geen toezicht. De Jozefschool is niet verantwoordelijk voor dingen die zich buiten schooltijd op het schoolplein afspelen. 

Merken van kleding en spullen 

Van wie is deze tas/jas/broodtrommel? Om dit te voorkomen willen we u vragen jassen, handschoenen, bekers, tassen en gymschoenen te voorzien van de naam van uw kind. Gevonden voorwerpen worden centraal ingezameld (bij de entree) en tijdens de gespreksavonden neergelegd op het podium in de hal. Wat dan nog achter blijft gaat naar een goed doel. 

Hoofdluis 

Wij hanteren het protocol ‘Luizencontrole’ dat op onze website is te vinden (onder het kopje Oudervereniging). 
De leerlingen worden in de eerste week na een vakantie op hoofdluis gecontroleerd. 
Bij de constatering van hoofdluis en/of neten worden de ouders van de betreffende leerling(en) hiervan op de hoogte gesteld. Wij vinden het belangrijk dat we open over dit onderwerp kunnen communiceren. Wij willen hiermee voorkomen dat er een taboe rust op hoofdluis. 
Alle leerlingen hebben een luizenzak. Deze zijn op school te koop voor €2,(in blauw, roze en groen). Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u terecht bij de contactpersoon van de Oudervereniging (zie website). 

Ontruiming 

Mocht er ooit brand uitbreken in school (of een andere calamiteit zich voordoen), dan hebben we daarvoor een ontruimingsplan. Om iedereen hiermee vertrouwd te maken houden we daarom minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening. 
Alle groepen van onze school verzamelen op vaste plaatsen. De kinderen moeten daar, onder begeleiding van teamleden, blijven en mogen niet door de ouders worden opgehaald. Dit om onnodige ‘vermissingen’ en vervolgens risicovolle zoekacties te voorkomen. De coördinator bepaalt, in overleg met de brandweer, wanneer de kinderen ‘de verzamelplaats’ mogen verlaten. 

Samenwerkende organisaties voor- en naschoolse opvang 

‘Thuiz bij’ ( gevestigd bij ons op school) biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van voorschoolse opvang. De naschoolse opvang (nso) wordt verzorgd door ‘Thuiz bij’ en kinderopvang ‘Kidswereld’. Zij halen de kinderen na schooltijd bij ons op het schoolplein op en brengen ze naar hun gebouw aan de Vreelandseweg. 
Ondanks dat kinderopvang ‘Thuiz bij’ gevestigd is bij ons op school, dient u zich apart in te schrijven voor de Jozefschool en ‘Thuiz bij’. 

Logopedie 

Er wordt ook een logopedischee screening gedaan de logopedisten van het Logopraktikum uit Kortenhoef. Na de screening wordt u schriftelijk geïnformeerd over de uitslag en indien nodig wordt er een advies gegeven en/of doorverwezen naar de logopedische praktijk naar keuze van de ouders. 

Jeugdgezondheidszorg GGD Gooi & Vechtstreek 

Kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar worden door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gooi & Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. 

Groep 2 

Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt uitgebreid gekeken naar de groei, ontwikkeling en de gezondheid. De arts let o.a. op de ogen, de oren, lengte en gewicht, de spraak-taalontwikkeling, de voeding, het bewegen (grove en fijne motoriek) en het gedrag van het kind. In de uitnodiging wordt vermeld waar dit onderzoek plaatsvindt: op school of op een locatie van de GGD. 

Groep 7 

Alle leerlingen uit groep 7 worden op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet het kind. Ook onderzoekt zij de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of het kind extra aandacht van de JGZ nodig heeft. Een afspraak bij de arts of verpleegkundige is mogelijk het gevolg. Dit onderzoek vindt op school plaats zonder de ouder. 

Oproep voor vaccinaties 

In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties: één tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit drie prikken. Wanneer een kind onvolledig is ingeënt kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij de GGD terecht. Meer informatie over de JGZ is ook te vinden op de website van GGD Gooi & Vechtstreek: www.ggdgooi.nl. 

Jeugdbladen, folders en andere materialen 

De school wordt vaak gebruikt als tussenpersoon bij communicatie over uitjes, workshops, activiteitenaanbod, educatieve uitgaven van tijdschriften etc. Hierin trekken wij één lijn. Het informatiebord in de entree mag hiervoor gebruikt worden als het om activiteiten in Nederhorst den Berg gaat. Folders e.d. leggen wij in de entree. Kijkt u regelmatig of er iets bij zit wat uw interesse wekt. 

Enkele losse verzoeken 

 • Ten behoeve van de veiligheid van al onze kinderen verzoeken wij u zich aan de wettelijke regels rond parkeren en oversteken te houden (niet parkeren bij de gele streep en de kiss and rite, niet parkeren aan de Voorstraat, oversteken bij zebrapad en volgen instructie oversteekouders, etc.).
 • Op het trottoir (ook voor de kerk) wordt gelopen met de fiets aan de hand. Dit om de veiligheid van anderen te waarborgen.
 • Neem s.v.p. geen honden mee in de school. Sommige kinderen zijn er allergisch voor, anderen zijn bang voor honden.
 • We proberen zo min mogelijk afval te produceren. Denkt u daaraan als u uw kind drinken of eten meegeeft. Het liefst niet in weggooiverpakking. We proberen ook daarin zo milieubewust mogelijk te zijn.
 • Op school scheiden we afval in papier, plastic en restafval.
 • Meenemen van geld, (duur) speelgoed en waardevolle spullen valt onder verantwoordelijkheid van de ouders.
 • Wilt u ons helpen door thuis uw kind(eren) te leren omgaan met toilethygiëne. 
5. De rol van ouders

Ouderbetrokkenheid 

Wij hechten veel waarde aan de rol die ouders spelen bij de begeleiding van de ontwikkeling van het kind. Het team van de Jozefschool vindt het belangrijk dat ouders en leerkrachten gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs en de opvoeding van het kind. Daarbij zijn de ouders primair verantwoordelijk voor de opvoeding en is de school primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk ouders te betrekken bij diverse activiteiten. Ouders assisteren de leerkrachten bijvoorbeeld tijdens diverse speelen leeractiviteiten (zoals ‘flitsen’, groepslezen en handvaardigheid), maar ook het vervoer van de kinderen bij een excursie valt onder de ouderhulp. Zonder ouderhulp kunnen bepaalde activiteiten geen doorgang vinden. Ouderparticipatie stimuleert onderwijsinhoudelijke activiteiten en ontwikkelingen. Het oefenen van onderwijsinhoudelijke activiteiten zal de ontwikkeling van uw kind bevorderen. Denk hierbij aan dagelijks lezen met uw kind of het oefenen van de tafels. 

Na schooltijd bestaat er in principe altijd gelegenheid om de groepsleerkracht te spreken. Wilt u hierbij rekening houden met de Arbo werken rusttijden? Na schooltijd hebben de leerkrachten eerst een pauze. Zij kunnen dus vanaf 15.00 uur, en op woensdag en vrijdag om 13.00 uur, met u in gesprek. 

Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school door middel van de schoolgids en onze nieuwsbrief ‘t Dammertje. Het Dammertje komt 4 keer per jaar en wordt via de Parro-app verstuurd. Via de Parro-app en de groepsmail wordt u ook op de hoogte gehouden van de dagelijkse gang van zaken op school. 

Mededelingen hangen ook naast de deur van het groepslokaal. U kunt ons op internet vinden op: www.jozefschoolndb.nl 

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een thema-avond. Voor de ouders van groep 3 t/m 8 wordt er ook in de groepen zelf een informatie-avond georganiseerd. Hierin komt aan bod wat voor de betreffende groep van belang is. Op de website kunt u de data van de informatieavonden vinden. We houden u ook op de hoogte via het Dammertje. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Onze school valt onder het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen PO. Dit bestuur, vertegenwoordigd door een bovenschoolse directie, overlegt geregeld met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de scholen die deel uitmaken van de stichting. 

Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de GMR gemiddeld eens in de zes tot acht weken overleg met de bovenschoolse directie over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. Vaste overlegpunten zijn onder andere het plan van aanpak voor het komende jaar en de begroting. Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de GMR invloed uitoefenen op te nemen besluiten door het bestuur van de AT-scholen. Instemmingsrecht houdt in dat het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen een besluit niet kan uitvoeren zolang de GMR niet akkoord is. Adviesbevoegdheid houdt in dat de GMR zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan het bestuur van de AT-scholen over zaken die geregeld moeten worden. 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR is een wettelijk geregeld overlegorgaan en heeft als hoofdtaak het vertegenwoordigen van de belangen van leerlingen, ouders en groepsleerkrachten. 
De MR bestaat uit zes personen: drie leerkrachten en drie ouders. Beide geledingen (personeelsen oudergeleding) van de MR hebben instemmingsen/ of adviesrecht. Bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het schoolplan en de schoolgids, het vaststellen van de vakantieplanning en de huisvesting. 
Het bestuur vraagt over deze zaken advies of instemming aan de MR alvorens zij definitieve besluiten neemt. De MR kan ook ongevraagd advies uitbrengen. De MR vergadert ongeveer 4 tot 8 keer per schooljaar. Een MR-lid neemt zitting in de MR voor een periode van 3 jaar. 

De rol van de medezeggenschapsraad is dus op het beleidsmatige vlak en varieert van meedenken tot het kritisch volgen van bestuurlijk beleid met betrekking tot onze school. De bezetting van de medezeggenschapsraad vindt u op onze website. 

Oudervereniging (OV) 

De Jozefschool heeft een actieve Oudervereniging, die zich ten doel stelt de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Dit proberen we te bereiken door samen met de leerkrachten activiteiten te organiseren die bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer en waar de kinderen zeer veel plezier aan beleven. Dit zijn feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, paasontbijt, sportdag, schoolfeest aan het eind van het schooljaar en het afscheidsfeest van groep 8. Daarnaast verzorgt de Oudervereniging de luizencontrole. 

De Oudervereniging bestaat uit een dagelijks bestuur, leden die belast zijn met specifieke taken en algemene leden. Er wordt ongeveer 8 keer per schooljaar vergaderd. Een vertegenwoordiger van het leerkrachtenteam bezoekt deze vergaderingen om een directe lijn te houden. De ouders/verzorgers van de leerlingen kunnen bij inschrijving op school aangeven of zij lid willen worden van de Oudervereniging. De contributie voor dit lidmaatschap wordt door de Oudervereniging geïnd en beheerd. Van deze contributie worden de versnaperingen en overige bijkomende kosten van de feestelijke activiteiten betaald. De contributie ligt rond de € 40. 

Voor een kind dat niet het hele schooljaar op onze school zit wordt de hoogte van de contributie aangepast. Deze bijdrage is vrijwillig. Hoewel het niet betalen van de ouderbijdrage niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname, is het voldoen van de ouderbijdrage wel nodig om deze activiteiten aan te kunnen blijven bieden. 

U kunt in contact komen met de Oudervereniging via: ovjozefschoolndb@gmail.com

 Overige informatie over de Oudervereniging kunt u vinden op de website van de school: www.jozefschoolndb.nl 

 

6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl