Medezeggenschap

​​In de wet is geregeld hoe ouders en personeel inspraak en medezeggenschap hebben over de inrichting en de organisatie van het onderwijs op school. De directie en het schoolbestuur zijn verplicht voor een groot aantal zaken advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad. Daarnaast denkt de MR actief mee over het schoolbeleid. De MR is dus een formeel orgaan binnen de school. 

Hoe ziet de MR er uit en wat doen we?

De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. We vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar. De directeur van de school is, zo vaak als mogelijk, het eerste ​uur aanwezig om toelichting te geven op te bespreken onderwerpen en te informeren over wat er nog meer speelt op school. Twee leden van de MR zijn afgevaardigde in de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Het bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR.  Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. 

 

Waar hebben we het binnen de MR over?
                                  

Een aantal onderwerpen komen regelmatig terug.

 • De jaarlijkse schoolgids
 • Het formatieplan: de personele invulling in het komende schooljaar en de indeling van de groepen
 • Het zorgplan: het jaarlijkse beleidsplan voor de zorg voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.
 • Het schoolplan: het meerjaren beleidsplan van de school
 • De jaarlijkse financiële begroting

Daarnaast komen er actuele onderwerpen langs waarop bestuur en directie beleid vormen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop de veiligheid en het welzijn van onze kinderen en leerkrachten wordt gewaarborgd.

Hoe kun je ons bereiken? Voor vragen kun je ons bereiken per email: mrvandejozefschool@gmail.com

 

Samenstelling​

​Oudergeleding:​

Shaleni Sewrajsing: Lid 
Josha Froma: Lid

Personeelsgeleding:

Mandy van Dijk:​ Voorzitter, secretaris ​en afgevaardige in de GMR​​
​Fanouritsa Brand: Lid

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:​​

 •  dinsdag 10 oktober             
 •  dinsdag 14 november       
 •  ​dinsdag 16 januari             
 •  dinsdag 12 maart
 •  dinsdag 14 mei
 •  dinsdag 25 juni​